වෙබ් සත්කාරක සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය - ඉඟි සහ උපක්‍රම

වාසි සමඟ සත්කාරක